Bokononizmus

ahogyan az Kurt Vonnegut Macskabölcső című regényében (ISBN 963-203-119-9) olvasható


Bokonon Könyvének első mondata
"Minden igaz dolog, amelyről szólni fogok nektek, orcátlan hazugság."
11

Bokonon Könyve I:5
"Irányítsa éltedet a foma, mert általa leszel bátor és szelíd és egészséges és boldog."
foma = ártalmatlan hazugság
5

"Ha életed különösebb észszerű ok nélkül összegabalyodik valaki más életével, az illető valószínűleg a te karaszod tagja."
8

"Ember alkotta a sakktáblát; Isten alkotta a karaszt."
9

53. kalüpszó
"Ó, a Central Parkban
horkoló piás,
dzsungel mélyét járó
oroszlánvadász,
kínai fogorvos,
angol királynő -
a nagy masinában
egy srófra jár ő.
Klassz, klassz, csuda klassz,
klassz, klassz, csuda klassz,
klassz, klassz, csuda klassz, -
sokféle a népség,
a gép ugyanaz."
9

szinukáim = életem kacsai
11

Úgy történt - "Úgy kellett történnie", mondaná Bokonon...
26, 85, 226

"Uramisten, de ronda város minden város!"
31

A vámpéter a karasz tengelye.
54

"Ez a nagy, ez a nagy, ez a nagy körforgalom,
ólomlábakon, bádogszárnyakon..."
55

Bármely adott időben a karasznak voltaképpen két vámpétere van - az egyik felfutóban, a másik alkonyulóban.
55

"Különös úti célok - az Isten táncórái."
65

vin-dit = hirtelen, szubjektív lökés a bokononizmus felé, ama meggyőződés felé, hogy végtére a Mindenható Istennek holmi igen bonyolult terve van az emberrel.
70

Bokonon szerint a rang-rang olyan személy, aki az embert bizonyos gondolkodásmódtól eltéríti, méghozzá úgy, hogy a rang-rang tulajdon példájával bizonyítja az illető életmód képtelenségét.
79

duprasz = kétszemélyes karasz
87

"Az igazi dupraszba senki sem hatolhat be, még az effajta szövetségből született gyermek sem."
87

Bokonon mellesleg azt tanítja, hogy ha a duprasz egyik tagja meghal, egy héten belül meghal a másik is.
88

hamis karasz = látszólagos brigád, ami Isten útjainak szempontjából céltalan; iskolapéldája annak, amit Bokonon nagybömbnek nevez [...] - bármely nemzet, bármikor, akárhol.
92

"Ha érteni vágyol egy nagybömböt,
hámozz meg egy léggömböt."
92

Bokonon parafrázisa az "Adjátok meg a császárnak, ami a császáré" krisztusi javaslatra
"Ne törődjetek a császárral. A császárnak halvány fogalma sincs róla, hogy mi történik valójában."
101

dinamikus feszültség = felséges egyensúly jó és rossz között
102

Bokonon hite szerint jó társadalmat úgy lehet építeni, ha a jót a rossz ellen uszítjuk, ha a kettő között szüntelenül megtartjuk a nagyfeszültséget.
102

Egy kalüpszó
"Monzano Papa hű de nagy gonosz,
de rossz Papa nélkül a kedvem volna rossz,
mert az ő nagy rosszasága nélkül,
ugyan már, mondd,
hogy nézhetnék jónak
a vén bűnös Bokonont?"
102

14. kalüpszó
"Amikor én még fiatal voltam,
nagy hóhányó és rosszcsont,
hajtott a pia a lányok után,
mint zöldfülű Szent Ágostont,
Szent Ágostont.
Szentek közt rég szent lett ő.
Az leszek én is, az bizony.
Hé, Mama, seggre ne ess ettő'!"
103

"Partra vetett hal
a vad tenger peremén,
ziháltam a földön,
így lett belőlem Én."
107

"Legyetek, mint a kisdedek,
a Biblia mondja,
nahát én az leszek
e naptól fogva."
107

Bokonontól ered az a legenda, hogy a világ végének közeledtével a csónak ismét vízre száll.
109

A duprasz, tanítja Bokonon, sajátos, ám igaz felismerések továbbfejlesztésének értékes módja a végtelen szerelem meghittségében. [...] A duprasz, tanítja Bokonon, bájosan öntelt intézmény is.
121

Egy kalüpszó
"Ó, jaj, de szomorú népet
találtam ehelyütt,
ó, nem volt nekik zenéjük,
sem sörük.
És, akárhová
nyúltak, bármi felé,
minden a Castle Cukor Rt.-é volt
és a katolikusoké."
122

Egy kalüpszó
"Azt akartam, hogy minden
értelmes legyen itten,
és hogy boldogan éljünk,
nem mint a sitten.
Hazudtam hát nyugodtan,
és minden pászolt nyomban,
és így élünk a bús világ helyett
pa-ra-di-csomban."
126

Bokonon mellékfoglalkozása: "Élni."
Bokonon főfoglalkozása: "Meghalni."
133

...a bokononista lelkek elvegyülésének módja, ha összeteszik talpukat.
133

boko-maru = a tudatok elegyítésének szertartása.
154

A bokononista hit szerint csak azzal lehetünk talp-a-talphoz, akit szeretünk, feltéve természetesen, ha mindkettőnk talpa tiszta és ápolt.
154

A lábszertartás alapja a következő kalüpszó:
"Összetesszük a lábunkat, bizony,
bizony, mert érdemes rá ez a láb,
és szeretjük egymást, bizony,
bizony, akár a Földanyát."
154

Bokonon verse, amely nem szerepel a könyvében:
"Otthagytam a kormányt
az okom nem volt más,
mint az, hogy az igazi vallás
jóformán árulás."
167

Bokonon verse, amely szerepel a könyvében:
"A tigris vadászik,
a madár repül,
az ember meg 'Miért? Miért?'
kérdezi, míg ül.
A tigris elalszik,
leszáll a madár,
az ember meg így szól:
'Jól van, értem már.'"
176

zamakibo = sors, elkerülhetetlen végzet
178

A bokononista kozmogónia
Borasis, a nap, karjában tarotta Pabut, a holdat, és azt remélte, hogy Pabu tüzes gyermeket szül neki. Szegény Pabu azonban hideg gyermekeket szült, sehogy sem akartak égni; Borasisi pedig undorral hajította el őket. Ezek a bolygók, amelyek biztos távolságban keringenek iszonyatos atyjuk körül.
Aztán elhajította szegény Pabut it, aki legkedvesebb gyermekéhez, a Földhöz költözött. A Föld azért Pabu kedvence, mert emberekkel népes; és az emberek felnéznek Pabura, szeretik és szánják.
184

Hogyan vélekedik Bokonon tulajdon kozmogóniájáról?
"Foma! Hazugság! Egy rakás foma!"
184

macskazsák = ezrek meg ezrek sorsa egy sztuppa kezében
sztuppa = ködben tévelygő gyermek
192

szárun = meghajolni a vin-dit parancsa előtt
194

szin-vat = ember, aki a másiknak a teljes szerelmét kívánja (nagyon gonosz dolog)
200

Mi szent a bokononistáknak?
Az ember.
203

Egy bokononista eszme
Minden vallás, a bokononizmust is beleértve, színtitszta hazugság.
210

A bokononista utolsó kenet
Isten adá a sarat.
Isten magányossá vált.
Isten tehát így szólt egy markonyi sárhoz: 'Ülj fel!'
Lásd kezem munkáját, a hegyeket, a tenger, az eget, a csillagokat.
És én valék a markonyi sár, amely felült és körültekintett.
Boldog én, boldog sár.
Én, a sár, felültem, és láttam Isten gyönyörű kezemunkáját.
Szép munka volt, Isten!
Csak tőleg telhetett ez, Isten! Én meg nem tudtam volna tenni.
Mérhetetlenül jelentéktelen vagyok Hozzád képest.
Csak úgy érezhetem magam egy szemernyivel jelentékenyebbnek, ha ama tengernyi sárra gondolok, amely még csak fel sem ült, és nem tekintett körül.
Én oly sokat kaptam, s a többi sár oly keveset.
Hálásan köszönöm a megtiszteltetést!
Most a sár megint lefekszik és elalszik
Micsoda emlékei lesznek, holott csupán sár!
Milyen érdekes egyé felült-sarakkal találkoztam!
Amit csak láttam, mindent szerettem!
Jó éjszakát.
Most a mennybe megyek.
Már alig várom...
Hogy meggyőződjem felőle, mi volt a vámpéterem...
És hogy ki volt a karaszomban...
És megtudjam mindazt a jót, amit karaszunk cselekedett éretted.
Ámen.
213

119. kalüpszó
"Hallottam, hogy így szól egy szomorú ember:
'Hova lett, hova a régi jó banda?'
Azt suttogtam a szomorú ember fülébe:
'A te régi jó bandád eltűnt a francba.'"
218

"Sosem tévedés istenhozzádot mondanunk."
219

"A szerelmes hazug,
magának hazudik maga,
az igaz nem szeret,
a szeme osztriga."
224

"Írjatok le mindent. A múltnak pontos megörökítése nélkül hogyan várhatnánk el férfiaktól és nőktől, hogy a jövőben ne kövessenek el komoly hibákat?"
228

"Isten egyetlen jó drámát sem írt életeben."
230

"Ha mindent eláraszt a pul-pa, az embernek eláll a szava."
234

pul-pa = nagy határ szar v. Isten haragja
234

Bokonon 14. könyve - Mit remélhet a földön az emberiség számára a gondolkodó ember elmúlt évmilliók tapasztalatai alapján?
"Semmit."
234

"Mindenki kérhet pihenőt, de senki meg nem mondhatja, meddig tart az a pihenő."
238

"Történelem! Olvassátok és sírjatok!"
242

Bokonon 6. könyve a fájdalommal foglalkozik, kivált embernek ember általi kínzatásával.
"Ha valaha is a kampón végzem, ne várjatok tőlem egyebet, mint emberi reakciót."

254

"Meghalni nem jó - sírnak is legtöbben.
De csak egy várbörtönben kell gondolkozni közben."
254

Bokonon 1. könyvének címlapján
"Megőrültél?! Csukod be rögtön ezt a könyvet?! Hisz ez tiszta foma!"
255

Bokonon 1. könyvében áll
"Kezdetben teremté Isten a földet, és rátekintett kozmikus magányában.
És mondá az Úr: 'Alkossunk élőlényt a sárból, hadd lássa a sár, mit cselekedtünk.' És az Úr megalkotta valamennyi élőlényt, amely most mozog, és egyike volt ezeknek az ember. A sár csak ember formájában képes beszélni. Az Úr odahajolt, mikor a sár ember formájában felült, körülnézett és beszélt. Az ember pislogott. "Mi a célja mindezeknek?' - kérdezte udvariasan.
'Mindennek célja kell hogy legyen?' - kérdé az Úr.
'Hát persze' - felelte az ember.
'Akkor reád bízom, találj ki valami célt ennek az egésznek' - mondá az Úr. És odébbállt."
255

Micsoda marhaság?
"Hát persze hogy marhaság!" - mondja Bokonon.
256

"Ma bolgár oktatásügyi miniszter leszek - tanítja Bokonon. - Holnap pedig Trójai Heléna." Jelentése kristálytiszta: Mindegyikünk legyen az, ami.
257

"Mi mi mi mindent me me me megcsinálunk,
ha mu muszáj ha mu hamu hamu ha musz,
hamuka orésbe hamusan és be be be megcsinálunk,
amíg a szusz tart, amíg a szusz tart, amíg a szusz."
257

Egy kalüpszó
"Eljön a nap, s leszen ez az őrült világ halott,
és Istenünk visszaveszi, amit csak kölcsönbe adott,
és ha e gyásznapon perelni akarod Istened,
mend és pereld. Bólint rá és nevet."
260

"Őrízkedj attól az embertől, aki keményen igyekszik megtanulni valamit, megtanulja, és semmivel sem okosabb, mint azelőtt - tanítja Bokonon. - Gyilkos neheztelés él benne mindenki iránt, aki tudatlan, és könnyen tett szert tudatlanságára."
271

"Nézd a törpét, nézd csak, nézd csak, hogy feszít, hogy él!
Tudja, olyan nagy az ember, amekkorát gondol, és remél."
273

Bokonon 7. könyve - Bokonon Respublikája
"A kéz, mely feltölti a vegyeskereskedéseket, kormányozza a világot. Alapozzuk meg Respublikánkat vegyeskereskedés-hálózattal, fűszerüzlet-hálózattal, gázkamra-hálózattal és nemzeti sporttal. Ezután megírhatjuk Alkotmányunkat."
274

Bokonon könyvének utolsó mondata
"Ha fiatalabb volnék, megírnám az emberi ostobaság krónikáját, aztán felmésznék a McCabe-hegy tetejére, hanyatt feküdnék, és fejem alá raknám a krónikát; aztán fölszednék a földről egy kis kékesfehér mérget, amitől az ember szoborrá lesz; aztán szobrot csinálnék magamból, ahogy ott fekszem hanyatt, iszonyú vigyorral, és orrot mutatok. Tudjátok, Kinek."
276